13 de novembre de 2017

Etiquetes verdes, compra conscientCada vegada les marques estan més conscienciades en deixar el menor impacte possible en el medi ambient durant el procés de producció.

Veurem algunes de les etiquetes que s’han de buscar en les peces si volem posar el nostre granet de sorra per tenir un planeta més responsable i menys contaminat. Si vols ser un consumidor responsable, revisa les etiquetes dels productes abans de comprar-los, analitzant des de la seva composició al seu origen.


Bluesign
Bluesign és un estàndard de seguretat per al medi ambient en la fabricació de tèxtils. L'organització, amb base a Suïssa, proporciona auditoria a les fàbriques tèxtils examinant tota la cadena de producció, des de les matèries primeres utilitzades, l'ús de químics, el consum d'energia, les emissions contaminants ... valorant l’impacte mediambiental.

Si comprem un producte que porta l'etiqueta Bluesign, implica que ha superat les estrictes normes i controls exigits per la companyia, garantint que estem adquirint la versió més sostenible d'aquesta peça.


Reciclatge d'ampolles de plàstic
El reciclatge d'ampolles de plàstic és cada vegada més freqüent en la indústria tèxtil outdoor. El conegut fabricant de teixits nord-americà Polartec va celebrar l'any passat la conversió de mil milions d'ampolles de plàstic en fil de polièster reciclat (Repreve 100).

Unes quaranta ampolles són suficients per confeccionar una jaqueta tècnica que presenta les mateixes propietats i rendiment que el teixit de polièster. Altres fabricants fan servir igualment polièster reciclat de diferents productors, que apareixerà indicat a l'etiqueta de composició de la peça.

Responsible Down Standard
RDS (Responsible Down Standard) és una certificació de la ploma. El seu segell garanteix des del benestar de l'au (que no hagi estat alimentada per força o se li hagin extret les plomes viva) fins a la sostenibilitat en els diferents passos de la cadena de producció.

Neokdun és una empresa navarresa que ofereix ploma reciclada provinent de peces i productes usats. La ploma està sotmesa a un procés de rentat i esterilització que recupera totes les seves propietats. Des de l'any passat, els fabricants bascos Ternua utilitzen ploma Neokdun en la confecció de les seves jaquetes i sacs de plomes.


"No compris aquesta jaqueta"
Patagònia s'ha distingit des dels seus inicis per la preocupació mediambiental amb conegudes campanyes publicitàries com la de "No compris aquesta jaqueta", que incitava a l'usuari a qüestionar-se per la necessitat real de la seva compra.

En aquesta línia hi ha també la campanya que van iniciar l'any passat de "Worn Wear" ( "Vesteix l’usat" ) en la qual, mitjançant de tallers de costura, reparació i correcta cura de les peces, motiven als consumidors a perllongar-ne la vida. La finalitat és estalviar tant la matèria primera com les emissions de CO2 i la resta de deixalles i despesa d'aigua necessaris per fabricar noves peces.


Öko-Tex Standard 100
Aquesta certificació garanteix que els teixits amb els quals s'ha confeccionat la peça estan lliures de químics o substàncies nocives per a la salud.


Global Organic Textile Standard (GOTS)
Revisa el processament de tèxtils fets amb fibra orgànica, incloent criteris tant ecològics com socials. Una peça amb l'etiqueta GOTS garanteix que té com a mínim un 95% de fibres orgàniques certificades.

Els proveïdors de cotó orgànic fan servir diferents sistemes de certificació per garantir que el seu cotó ha estat cultivat en terres lliures de substàncies tòxiques com pesticides i insecticides.
Més info: http://www.desnivel.com/material/etiquetas-verdes-compra-consciente 6 d’octubre de 2017

Concurso Fotográfico Bonviure Trek 2017


BONVIURE TREK convoca un concurso de fotografía de viaje para todos aquellos que viajamos juntos.
Suelta tu creatividad, disfruta y comparte con todos tus mejores recuerdos.


BASES:
1.Podrán participar en este concurso fotográfico aquellas personas que hayan contratado uno o más de un viaje con Bonviure Trek a partir de 1 de Noviembre de 2016 y hasta el 31 de Octubre de 2017.

2.Las fotos deben ser propias del participante y hechas durante alguno de los viajes realizados en el periodo mencionado. El nombre y datos de contacto del participante se deberán adjuntar en el momento de enviarlas así como el nombre del viaje al que pertenecen las fotos.

3.Los participantes deberán ser mayores de edad dentro de la CEE.

4.No entrarán en el concurso las personas no físicas, es decir, asociaciones o empresas. Tampoco podrán formar parte del concurso guías y demás personal de Bonviure Trek.

5.Se admiten hasta un máximo de 5 fotografías por participante y por viaje. Estas deben ser inéditas -también se aceptarán las fotos que hayan sido expuestas en el facebook de Bonviure Trek y hayan sido realizadas por un participante, han de ser originales y no deben haber sido premiadas con anterioridad. Terceras partes no puede tener licencia o derechos sobre las imágenes presentadas al concurso.

6. Las imágenes deben presentarse en formato digital, con un peso mínimo de 1Mb y máximo 5Mb, a 300 dpi de resolución y guardadas en formato JPG o TIFF. Se aceptarán retoques fotográficos pero no fotomontajes. Cualquier fotografía que no cumpla estos requisitos será excluida del concurso. No se admitirán fotografías con marcas de agua impresa.

7.El plazo de entrega de las fotografías es hasta el 31 de Octubre de 2017. El resultado del concurso se hará público en nuestro facebook https://www.facebook.com/Bonviure antes del 31 de Noviembre de 2017

8. Las fotografías presentadas quedarán en poder de Bonviure Trek, quien podrá exponerlas, publicitar y editar en cualquier tipo de material divulgativo y / o promocional, sin que el autor pueda reclamar ningún derecho ni compensación económica por su uso.

9.Las fotografias se han de enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: fotoconcurs@bonviure.com con nombre y apellidos, viaje al que pertenece la fotografía, fecha cuando se realizó el viaje y título de la fotografía presentada. No entrarán en concurso fotografías enviadas a otras direcciones.

10.La participación en este concurso implica la plena aceptación de todas y cada una de las bases, así como la decisión inapelable del jurado. En caso de que el jurado dictaminara que la calidad de las fotos no se aviene con el premio puede dejar algún premio desierto, en esta circunstancia el mismo jurado pondría igualmente un premio de compensación.


PREMIOS:
1.Primer PREMIO 500 €. A descontar en cualquier viaje de más de 10 días, entre el 01/12/2017 y 30/11/2018, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 10 o más días ( en la suma de viajes hasta contar los 10 días no cuentan los viajes de un solo día).

2.Segundo PREMIO: 300 €. A descontar en cualquier viaje de más de 6 días, entre el 01/12/2017 y 30/11/2018, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 6 o más días (en la suma de viajes hasta contar los 6 días no cuentan los viajes de un solo día).

3.TERCER PREMIO: 200 €. A descontar en cualquier viaje de 4 días o más, entre el 01/12/2017 y 30/11/2018, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 4 o más días (en la suma de viajes hasta contar los 4 días no cuentan los viajes de un solo día).


CONDICIONES PREMIO CONCURSO FOTOGRÁFICO
1.El premio sólo podrá ser utilizado por el ganador / titular del concurso "Concurso Fotográfico Bonviure Trek 2017" organizado por Bonviure Trek

2.No se podrá traspasar el premio a terceras personas.

3.Se podrá hacer uso del premio exclusivamente en viajes del periodo que va desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de Noviembre de 2018

4.El premio no se entregará en ningún caso en efectivo sino que se descontará del precio del viaje o los viajes escogidos y publicados en la web: www.bonviure.com

5. Las fotografías ganadoras del concurso se harán públicas en nuestro Facebook https://www.facebook.com/Bonviure la semana del 21 de Noviembre de 2017 y los ganadores dan derecho a la publicación de su nombre por parte de Bonviure Trek en las sus páginas oficiales y blog.


JURADO
El jurado de este premio está formado por el equipo de Bonviure Trek y profesionales del mundo de la fotografía. La persona física que tiene acceso al nombre del participante al que corresponde cada imagen no formará parte del jurado para garantizar su imparcialidad.

Este jurado escojerá un conjunto de fotos como finalistas. Estas fotos finalistas se publicaran en la cuenta de Instagram de Bonviure (www.instagram.com/bonviuretrek) para elegir entre todos las 3 que tengan más "me gusta".


PERIODO DE ENVÍO Y E-MAIL DE ENVÍO
A partir de ahora mismo hasta el 31 de Octubre. No es necesario que espere al 31 de Octubre, puede enviarlas ahora mismo en fotoconcurs@bonviure.com25 d’agost de 2017

Concurs Fotogràfic Bonviure Trek 2.017

BONVIURE TREK convoca un concurs de fotografia de viatge per a tots aquells que viatgem junts.
Deixeu anar la vostra creativitat, gaudiu i compartiu amb tots plegats els vostres millors records.


BASES:
1.Podran participar en aquest concurs fotogràfic aquelles persones que hagin contractat un o més d’un viatge amb Bonviure Trek a partir de 1 de Novembre del 2016 i fins al 31 d'Octubre de 2017. 

2.Les fotos han de ser pròpies del participant i fetes durant algun dels viatges realitzats en el període esmentat. El nom i dades de contacte del participant s’hauran d’adjuntar en el moment d’enviar-les així com el nom del viatge que pertanyen les fotos.

3.Els participants hauran de ser majors d’edat dins la CEE.

4.No entraran en el concurs les persones no físiques, es a dir, associacions o empreses. Tampoc podran formar part del concurs guies i altre personal de Bonviure Trek.

5.S'admet fins un màxim de 5 fotografies per participant i per viatge. Aquestes han de ser inèdites -també s'acceptaran les fotos que hagin estat exposades al facebook de Bonviure Trek i hagin estat realitzades pel concursant- originals i no han d'haver estat premiades amb anterioritat. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs.

6.Les imatges han de presentar-se en format digital, amb un pes mínim de 1Mb i màxim 5Mb, a 300 dpi de resolució i guardades en format JPG o TIFF. S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. No s’admetran fotografies amb marques d’aigua impresa.

7.El termini d'entrega de les fotografies és fins el 31 d'Octubre de 2017El resultat del concurs es farà públic al nostre facebook  https://www.facebook.com/Bonviure abans del 30 de Novembre de 2017.
   
8.Les fotografies presentades quedaran en poder de Bonviure Trek, qui podrà exposar-les, publicitar-les i editar-les en qualsevol tipus de material divulgatiu i/o promocional, sense que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.

9.Ens heu de fer arribar les fotografies a la següent adreça de correu electrònic: fotoconcurs@bonviure.com amb el vostre nom i cognoms, viatge al qual pertany la fotografia, data quan es va realitzar el viatge i títol de la fotografia presentada. No entraran en concurs fotografies enviades a altres adreces.

10.La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat. En cas que el jurat dictaminés que la qualitat de les fotos no s’avé amb el premi pot deixar algun premi desert, en aquesta circumstància el mateix jurat posaria igualment un premi de compensació.


PREMIS:
1.PRIMER PREMI: 500 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 10 dies, entre 01/12/2017 i 30/11/2018, , publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 10 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 10 dies no compten els viatges d’un sol dia).

2.SEGON PREMI: 300 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 6 dies, entre 01/12/2017 i 30/11/2018, publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 6 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 6 dies no compten els viatges d’un sol dia).

3.TERCER PREMI: 200 €. A descomptar en qualsevol viatge de 4 dies o més, entre 01/12/2017 i 30/11/2018, publicat a www.bonviure.com , o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 4 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 4 dies no compten els viatges d’un sol dia).CONDICIONS PREMI CONCURS FOTOGRÀFIC
1.El premi només podrà ser utilitzat pel guanyador/titular del concurs “Concurs Fotogràfic Bonviure Trek 2.017" organitzat per Bonviure Trek

2.No es podrà traspassar el premi a terceres persones.

3.S’haurà de fer ús del premi exclusivament en viatges del període que va des de l’ 1 de desembre de 2017 fins el 30 de Novembre de 2018

4.El premi no s’entregarà en cap cas en efectiu sinó que es descomptarà del preu del viatge o dels viatges escollits i publicats a la web: www.bonviure.com

5.Les fotografies guanyadores del concurs es faran públiques al nostre Facebook https://www.facebook.com/Bonviure   la setmana del 20 de Novembre de 2017 i els guanyadors donen dret a la publicació del seu nom per part de Bonviure Trek en les seves pàgines oficials i blog.


JURAT
El jurat d'aquest premi està format per l'equip de Bonviure Trek i professionals del món de la fotografia. La persona física que té accés al nom del participant al que correspon cada imatge no formarà part del jurat per tal de garantir-ne la imparcialitat.

Aquest jurat escollirà un conjunt de fotografies com a finalistes. Aquestes finalistes es publicaran a l’Instagram de Bonviure ( www.instagram.com/bonviuretrek  ) per a escollir entre tots les 3 que tinguin més “m’agrada” .


PERÍODE D’ENVIAMENT I E-MAIL D’ENVIAMENT
A partir d’ara mateix fins el 31 d'Octubre. No cal que espereu al 31 d'Octubre, podeu enviar-les ara mateix a fotoconcurs@bonviure.com


27 de juliol de 2017

Bastons de senderisme, criteris per encertar en l'elecció

Una bona vara d'avellaner. De gruix adequat i , això sí, ben recta. Amb aquestes dades, antigament, ens dirigíem a la muntanya i buscàvem la que seria, durant anys, la nostra companya de viatges.

Avui dia, a les prestatgeries ens podem perdre entre l'àmplia oferta de bastons de trekking que tenim al nostre abast.


El pes.
Cada 100 grams de pes extra que portem a les mans fa que el nostre consum d'energia sigui prop d'un 2% més gran si caminem a 4 km / h. I si ho fem més ràpid, l'augment de despesa creix. Per tant, si busquem velocitat, procurarem portar els més lleugers, perquè els avantatges d'usar-los compensin l'esforç de carregar amb ells. Si no ens interessa la velocitat, triarem els que siguin més fiables i resistents.


Trams.
Els bastons de senderisme poden tenir  dos o tres trams. En els últims anys s'ha imposat l'ús dels bastons de tres trams, ja que al plegar-los ocupen menys espai. En qualsevol dels dos cassos ens permeten regular el bastó a l’alçada que ens convé i que també ens permeten guardar-los plegats a la motxil.la si ens convé. 

Sistema d'ajust de la longitud
Els bastons regulables solen fer servir un parell de mètodes per mantenir fixa la longitud desitjada: un tac d'expansió intern, que es bloqueja girant una de les parts respecte a la superior, o una zona de compressió que, mitjançant una petita excentricitat d'una peça, abraça el tram inferior del bastó.

El primer mètode és intern i queda protegit de les inclemències i dels cops, però quan la humitat o la pols penetra a l'interior dels trams, o es desprèn de les seves parets, per efecte de l'ús, cal saber desmuntar el bastó per poder netejar-lo per dins i recuperar la seva capacitat per aguantar sense relliscar i escurçar-se.
El sistema de compressió té l'avantatge que està a la vista, i pot fer-se el seu manteniment amb més facilitat. En canvi, s'embrutarà i colpejarà més.Tipus de mànec i material
Tenim varies opcions: des del mànec recte fins als mànecs en T, i des del material plàstic, als d'esponja o de suro.

Entre els rectes, alguns dels de material esponjós cobreixen la zona de suport habitual de la mà i un bon tros més cap a baix, de manera que, quan caminem en mitges vessants, i la longitud de cada costat hauria de ser diferent, podem agafar el bastó del costat de la muntanya des d'una mica més avall i utilitzar-lo de forma còmoda.

Quan busquem un bastó per alleugerir el pes dels genolls en els descensos, els mànecs en forma de T permeten descarregar més pes en ells, en poder donar-los suport en línia recta amb el puny i el canell.

No obstant això, per impulsar-nos en els ascensos, el mànec recte, sigui quin sigui el seu material, ens permet un millor ús de la força dels braços en els angles de treball utilitzats.

És evident que els bastons acaben, en la seva part inferior, amb una puntera que pot ser d'un aliatge de magnesi, per no relliscar fins i tot en asfalt, o d'acer, amb més durada.
Quan sabem que, sobretot, els farem servir sobre terrenys durs, i no sobre neu o terra tova, podem cobrir la puntera metàl·lica amb un tac de goma.

Això ens ofereix un ús més còmode en asfalt, voreres i altres sòls durs, i millor adherència sobre ells. També a aquest detall ha arribat la sofisticació, i en lloc del tradicional tac cilíndric podem trobar altres amb bisell de suport que augmenten la superfície i l'adherència al impulsar.

Finalment, quan pensem en utilitzar els bastons sobre la neu, substituirem aquests topalls de goma per unes rosetes, la seva funció serà la de presentar una superfície àmplia per evitar que el bastó es clavi en excés a la neu, especialment si és tova.

Per Kepa Lizarraga (Especialista en Medicina de l'Esport i col·laborador de Forum Sport).
Més info: http://blogs.forumsport.com/montana/2017/07/13/como-elegir-tus-bastones-de-trekking/


15 de juny de 2017

Peus, mitjons i teixits específics

Igual que la roba interior per muntanya, els peus i concretament els mitjons són un complement fonamental, que no sempre el cuidem com caldria. No té gaire sentit gastar-se diners en un calçat de muntanya que ens ofereixi totals garanties i rendiment, i espatllar-ho tot per estalviar uns euros en el mitjó, que al final és el que està en contacte amb la pell.

Hi ha moltes marques especialitzades en mitjons per muntanya arreu del món, avui us en parlarem d’una que sobresurt amb nom propi a causa del seu important departament d'investigació. Es tracta de Lurbel, que dissenya i fabrica a Ontinyent, València.


Un bon exemple del seu bon fer és el teixit Regenactiv, que va sortir del seu laboratori fa pocs anys, i que amb components totalment naturals aconsegueix una acció antibacteriana i antifúngica que arriba al 99 per cent en molts casos dels fongs més comuns.

Com ho fan?
1       Primer van buscar una base natural, que en aquest cas és una fibra de base cel·lulòsica.
2       Primer avantatge: absorbeix un 50% més que les peces de cotó.
3      Posteriorment van descobrir una ionització perfecta per a aquesta base ... amb partícules naturals d'origen marí extretes de crustacis i mol·luscs.
4     I per acabar, el filen al costat d'una reixa de plata, Silver base layer, que forma l'estructura del teixit.

Quins beneficis ens aporta?
·         Protecció enfront de fongs i bacteris
·    Les proves de laboratori indiquen que redueix en un 99% el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Scherichia coli, Pseudomona Aeruginos, i en xifres entre el 76 i el 90% el Epydermophyton Stockadalae, Trichophyton Mentagrophytes.
·         A més, el nivell de creixement de Candida albicans i Epydermophyton floccosum és del 0%.
·         Prevenció de la irritabilitat cutània
·     Les anàlisis també mostren que, a causa de la protecció contra fongs i la seva gran capacitat d'absorció d'humitat, la irritabilitat cutània es redueix en molts casos al 0%.

Com s'utilitza?
Podem trobar el teixit Regenactiv en la gamma de Lurbel de dues maneres:
·         En un percentatge superior al 90% en els mitjons de repòs. Això permet a la pell recuperar ràpidament la seva immunitat natural després d'un esforç en què ha patit, evitant lesions irritants al mantenir-la asèptica.
·         En un percentatge menor com a integrant del producte estrella de Lurbel: el Bmax.


Bmax
El teixit Bmax neix el 2012 com a evolució de Regenactiv. Es tracta de beneficiar de les virtuts de protecció de la pell de la tecnologia a una gamma de mitjons per a carreres i per muntanya.

Mantenen els peus en perfectes, condicions que eviten la formació de butllofes, el sobreescalfament, la humitat i la fricció. En la gamma Bmax podem trobar mitjons per a totes les activitats i de tot tipus: per a temperatures molt càlides, per hivern ...Més info: http://www.barrabes.com/actualidad/tecnologia/2-10025/tecnologias-regenactiv-bmax-lurbel-proteccion.html


8 de juny de 2017

No corris, camina! Marxa nòrdica, l’alternativa al ‘running’

Caminar amb bastons, més que un esport de moda, és una inversió econòmica en salut i qualitat de vida. La marxa nòrdica és una activitat a mig camí entre l’esport, la salut i la filosofia.

Aquesta activitat va començar a Finlàndia a mitjans dels anys seixanta, tot i que ja feia més de tres dècades que els practicants d’esquí nòrdic utilitzaven aquesta tècnica per entrenar-se quan no hi havia neu. Als vuitanta va saltar als Estats Units com a pole walking, traducció del terme original finlandès sauvakävely.

La marxa nòrdica compta amb centenars de milers de practicants a l’Europa Central. A més dels països nòrdics, a Alemanya és tot un fenomen social. A l’estat espanyol comença a agafar embranzida, especialment a Catalunya.

A algunes persones encara els costa entendre la necessitat de caminar fent servir bastons, si realment no tenen cap limitació física que els obligui a dur-ne.

La Federació Espanyola d’Esports de Muntanya ha aixoplugat sota el seu paraigua la marxa nòrdica.
En alguns països ja hi ha metges que prescriuen la marxa nòrdica com a teràpia eficaç per solucionar tota mena de problemes físics.


Caminar amb bastons és un exercici de baix impacte; hi ha entre un trenta i un quaranta per cent menys d’impacte del nostre pes corporal sobre les articulacions dels turmells, genolls i malucs.

Té una sèrie de beneficis des del punt de vista postural i cardiovascular, i el fet que, a més, actua com a reductora dels índexs de greix corporal perquè implica el 90% de la musculatura del cos, i també redueix la incidència de contractures i del malestar físic general.

Caminar augmenta els nivells d’endorfines (l’hormona del benestar), però també de la dopamina, que ens ajuda a dormir millor. Quan caminem sovint, millorem la capacitat pulmonar i, per tant, augmentem el volum d’oxigen que aspirem, cosa que potencia el treball del múscul cardíac i el cabal del reg sanguini, amb els avantatges per a la salut que això suposa.

Els bastons per fer marxa nòrdica són diferents dels que es fan servir per fer trekking o travessies de muntanya. Són més prims i lleugers, i es diferencien, sobretot, en el mànec, que porta una corretja i estan dissenyats per permetre els moviments d’obrir i tancar la mà, fonamentals per potenciar el reg sanguini i evitar inflamacions.

Però la marxa nòrdica no és només caminar. Per entendre la tècnica i, sobretot, aprofitar millor el rendiment d’aquesta pràctica, convé iniciar-s’hi a través d’unes classes amb monitors especialitzats que ens ensenyaran primer la manera d’agafar els bastons i després la manera de creuar el moviment dels braços i les cames.

Caminar és la primera cosa que vol fer un nen i l’última a la qual vol renunciar una persona quan es fa gran. En un món de massa velocitat i massa presses, caminar pot ser la millor alternativa a córrer, que de vegades és massa agressiu per a les nostres castigades articulacions.

Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya, caminar mitja hora cada dia a un bon ritme genera uns efectes metabòlics per al cos molt positius. Els responsables d’aquest organisme, juntament amb oncòlegs i cardiòlegs, coincideixen a assenyalar que a Catalunya moren cada any més de tres mil persones com a conseqüència del sedentarisme. La immobilitat està relacionada amb malalties com diversos tipus de càncer, diabetis i moltes patologies cardíaques. Moure’ns de manera intensa, a l’edat que sigui, ha de deixar de ser vist només com un esport, també és una necessitat terapèutica.
9 de maig de 2017

Motxilles de trekking enfront motxilles d'atac

Similars en grandària però diferents pel que fa a exigències. Les motxilles de trekking i les dirigides a l'escalada i l'alpinisme tenen alguns punts en comú però divergeixen en gran nombre de detalls.

Si les adquireixes equivocadament comprovaràs les seves mancances en activitats on no acaben d’encaixar.

Tot i que pot semblar lògic que dues motxilles diferents però de mida equivalent es poden fer servir per a les mateixes coses, certs components poden adaptar-les a determinats usos i allunyar-les d'altres.

A nivell general, el que prima en les d'excursionisme és la ventilació de l'esquena i que ofereixin un bon nombre de butxaques per facilitar la vida als usuaris. En les d'alpinisme, en canvi, la lleugeresa, compacitat i estabilitat són tres dels atributs més buscats.

DAYPACK és una paraula molt estesa per designar les motxilles dirigides al món del trekking. Contenidors per a activitats generalment d'una jornada amb unes capacitats que ronden els 20-30 litres, fins a un màxim de 40-45 l.

Motxilla d'atac és una denominació derivada de temps passats on els viatges o aproximacions es feien amb motxilles de gran capacitat fins a un càmping o un refugi. Dins d'aquestes motxilles, a poder ser ben comprimida i plegada, en viatjava una altra de mida reduïda (també uns 20, 30, 35 litres ...) que era suficient per transportar tot el necessari en escalades tècniques i acompanyar els moviments de l'usuari sense produir desequilibris, fossin o no plenes.


Daypacks versus climb tools
Una mida i capacitat similars pot distreure del veritable destí de les motxilles si no es tenen en compte alguns detalls importants.

Per regla general una motxilla de dia per excursionisme té un compartiment principal al qual s'accedeix mitjançant cremalleres.

En canvi, les que estan pensades per a alpinisme prescindeixen d'aquest sistema d'obertura per evitar riscos de trencament. És cert que no sempre és així, però hem de reconèixer que és un detall que marca la diferència.

La forma d'unes i altres també les delata. Mentre les de trekking són amples a la base i més reduïdes a la part superior, les d'escalada són estretes baix per créixer cap amunt.

Els accessoris també diuen molt d'elles. Un DAYPACK ( motxilla de trekking ) té múltiples butxaques amb cremallera, sistemes per penjar un bastó i, com a molt, un únic portapiolet.

Les d'atac porten compressors, doble portapiolet i, com a molt, una butxaca portadocuments a la part superior.


Altres elements distintius
L'accés a la motxilla mitjançant una cremallera és gairebé exclusiu de les motxilles per trekking.

Les d'atac, poden tenir algun accessori per immobilitzar i transportar una corda  o fins i tot uns grampons, però destaquen per la seva neteja de línies que pretén evitar s'enganxin i puguin esquinçar-se.

Tot i que els materials d'unes i altres són similars, les d'escalada i alpinisme tenen components termosegellats.


Esquenes de moda
Per a les motxilles de trekking s'han popularitzat les esquenes ventilades, moltes d'elles amb barnillatges i teixits de reixeta muntats amb tensió, el que les separa del compartiment principal. Com els moviments de l'activitat no solen ser extrems, i el centre de gravetat corporal no varia massa, aquest tipus de revers són adequats per caminar.

Els escaladors solen preferir les esquenes més senzilles, de les anomenades "de contacte" que se cenyeixen completament a la seva anatomia encara que no transpiren tant, ja que moltes d'elles no tenen ni tan sols canals de ventilació o matèries perforades.


Imprescindible o molest
On un excursionista pot veure complements imprescindibles, un escalador pot advertir components pesats i voluminosos. Un bon nombre de butxaques, corretges on penjar accessoris, cinturons encoixinats ... vindran molt bé a l'excursionista però molestaran a qui busqui un equipatge compacte que no s'enganxi a sortints de roca i persegueixi una gran resistència mecànica.